OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Utworzono: poniedziałek, 18 lipiec 2016 Poprawiono: środa, 27 wrzesień 2017 Opublikowano: poniedziałek, 18 lipiec 2016 Super User Drukuj E-mail

Wola Dębińska: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej
Numer ogłoszenia: 140563 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57793 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Wola Dębińska 330, 32-852 Wola Dębińska, woj. małopolskie, tel. 14 6658218, faks 14 6658218.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej Dowozy obowiązują w dniach nauki w Zespole Szkół w okresie od 01.09.2016 r. do 23.06.2017 r. 1. Zamówienie obejmuje usługi przewozu uczniów do Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej. Przywóz odbywał się będzie w godzinach porannych, zaś odwóz w popołudniowych według harmonogramu stanowiącego zał. nr 10 do SIWZ. Zakres świadczonych usług przewozowych będzie obejmować przewóz około 150 uczniów dziennie przez okres 190 dni (przywóz i odwóz) na trasach: 1) I trasa: Wola Dębińska (Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Jastew - Maszkienice - Wola Dębińska - o długości 74 km (dziennie - 4 kursy każdy jednym autobusem, w wyjątkowych sytuacjach takich jak np. rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, święto szkoły itp. -dziennie 2 kursy jednym autobusem) 2) II trasa: Wola Dębińska (Zespół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) - Dębno Granice - Perła - Biadoliny Szlacheckie - Wola Dębińska - o długości 68 km(dziennie-4 kursy każdy jednym autobusem, w wyjątkowych sytuacjach takich jak np. rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, święto szkoły itp. - dziennie 2 kursy jednym autobusem) 2. Łączna ilość km dziennie na obydwu trasach wynosi 142 km. 3. Harmonogram rozkładu jazdy może ulec zmianie po uzgodnieniu z Wykonawcą. 4. Łączna ilość dzieci przewożonych na obydwu trasach wynosi około 150 osób. Ilość uczniów oraz dni, w których wykonywane będą przewozy są wartościami maksymalnymi i mogą być mniejsze od ilości uczniów faktycznie korzystających z przewozu oraz ilości dni, w których przewóz będzie dokonywany. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie ewentualne zmiany tras i godzin przewozu naszych uczniów w zależności od zmian organizacji pracy szkoły. 6. Szczegółowy zakres usług zawiera załącznik nr 10 do SIWZ określający trasy przejazdów z podanymi kilometrami, godzinami wyjazdów i przyjazdów. 7. Zamawiający zastrzega, iż przewóz uczniów może się odbywać wyłącznie w zakresie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów specjalnych. W ramach wykonywanego zamówienia Zamawiający nie dopuszcza przewozu innych osób..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Firma Transportowo Usługowa F.T.U. Magdalena Jakubas, Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 Biadoliny Szlacheckie, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126295,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 105761,60

· Oferta z najniższą ceną: 98746,80 / Oferta z najwyższą ceną: 158102,80

· Waluta: PLN

Odsłony: 2917

Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej

Wola Dębińska 330
32-852 Dębno

Tel/Fax +48 14 6658218
E-mail: dyrektor@szkolawola.home.pl

Losowe zdjęcia

Rmt01
Click!

 

  

 Gmina Dębno DCK Dębno BiP Kuratorium Oświaty OKE

@@

 

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej: Polityka prywatności.

  Akceptuję cookies z tej strony.